CYNFAS

Charlotte James
16 Tachwedd 2022

Ffasiwn

Charlotte James

16 Tachwedd 2022 | Minute read

Charlotte James

Cafodd y cyfarwyddwr creadigol a’r gwneuthurwr ffilmiau Charlotte James ei geni a’i magu ym Merthyr Tudful. Ei diddordeb yw arbrofi gyda gwahanol ddulliau o gydweithio â chymunedau drwy gyfrwng ffasiwn a ffilm, a gweithdai creadigol i bobl ifanc.

Mae Charlotte wedi cynhyrchu gwaith golygyddol a masnachol ar y cyd ag Alexander McQueen, Gucci, Helmut Lang, a Vogue Italia, ac mae ei gwaith wedi ymddangos mewn cyhoeddiadau ledled y byd gan gynnwys British VogueUS Vogue10 MagazineAnother MagazineThe FaceTwin MagazineThe New Yorker.

Bu ei magwraeth yn greiddiol i’w gwaith, gyda nifer o brojectau yn cynnwys teulu, ffrindiau a phobl leol. Ei gwaith amlycaf yw It’s Called Ffasiwn a ddatblygwyd dros ddwy flynedd gyda Clementine Schneidermann, sy’n dathlu’r gymuned hon ac yn adeiladu cysylltiadau drwy ffasiwn, ffilm a gweithdai creadigol.

Cafodd It's Called Ffasiwn lwyfan gan BBC New Creatives, Amgueddfa Cymru a Sefydliad Martin Parr ar ffurf arddangosfa a llyfr ffotograffig ategol.

Ophelia Dos Santos

Dylunydd Tecstilau Cymreig ac Ymgyrchydd Cyfiawnder Hinsawdd yn gweithio yng Nghaerdydd yw Ophelia.

Mae’n arbenigo mewn brodwaith llaw, ac yn atgyweirio dillad ac ail-bwrpasu dillad a defnydd gwastraff. Yn ogystal â chael effaith cymdeithasol ac amgylcheddol positif, mae ei gwaith hefyd yn atgof gweledol o newid agwedd ffasiwn at gynaliadwyedd, gan ysbrydoli eraill i roi ail gyfle i hen ddillad.

Drwy ei phlatfform mae’n creu cynnwys addysgiadol, i addysgu ac annog trafodaeth am ffasiwn gynaliadwy, gor-ddefnyddio, a chydraddoldeb. Wrth weithio yn y gymuned mae hi’n canolbwyntio ar rannu sgiliau fel arf pwerus i drafod cymhlethdodau newid hinsawdd, gan annog pobl i gymryd rhan a gweithredu. Mae’n arwain gweithdai gydag elusennau a sefydliadau lleol ac yn dangos sut y gall technegau brodwaith syml gael eu defnyddio i drwsio ac adfywio dillad.

Megan Winstone

Ffotograffydd ffasiwn o Abercynon, Rhondda Cynon Taf, yw Megan. Theori ffeministaidd sy’n ysbrydoli ei gwaith, ac ymdrechion i ddymchwel disgwyliadau cymdeithas o ddelweddau negyddol o’r corff. Mae ei threftadaeth Gymreig yn amlwg yn ei phortffolio, yn enwedig y gwaith comisiwn gan Stella McCartney, The Face ac eraill. Dros yr haf, bu’n dysgu ffotograffiaeth i grŵp ieuenctid yn Aberdâr fel rhan o ysgol haf Amgueddfa Cwm Cynon.

Laurie Broughton

Graddiodd Laurie yn ddiweddar o Brifysgol De Cymru gyda gradd mewn Ffotograffiaeth Dogfennol Cymdeithasol. Mae ei waith yn trafod themâu fel ieuenctid ac isddiwylliant, yn ffurfiol o safbwynt tai cymdeithasol, yn ogystal â newid hinsawdd yn Ne Cymru.

Drwy waith ymchwil ac wynebu gwahanol bynciau, ei nod yw herio ei hun i edrych tu hwnt i syniadau arwynebol am hunaniaeth a stereoteip diwylliannol gan greu delweddau mewn modd ymdrwythol o fewn cymunedau. Mae am i’w waith gwestiynu a thrafod tybiaethau hen ffasiwn am y cymunedau hyn, gan greu dros gyfnod hir er mwyn herio’r norm cymdeithasol.

Ffian Jones

Dylunydd dillad dynion o Gaerffili yw Ffian. Datblygodd ei Chasgliad Gradd RCA 2022 Let’s Talk About Better Things Than That o gyfweliadau gyda dynion ifanc, yn canolbwyntio ar newid yn y byd gwaith yng nghymunedau ôl-ddiwydiannol de Cymru. Mae gwaith Ffian wedi'i seilio ar dri o werthoedd – pobl, lle a phrotest – ac yn canolbwyntio ar themâu gwrywdod cyfoes, ansefydlogrwydd gwleidyddol, hiwmor, tafodiaith a iaith leol. Mae wrthi’n datblygu ei chasgliad cyntaf dan ei brand FFIAN.

Siôn Marshall-Waters

Cynhyrchwr ffilmiau a ffotograffydd o dde Cymru yw Siôn Marshall-Waters. Gyda’i gefndir mewn anthropoleg weledol, mae naws ethnograffig at bobl a lle yn amlwg yn ei waith. Cyrhaeddodd ei ffilm fer Forest Coal Pit, dan nawdd BFI Network, restr fer Gwobr Grierson yn ddiweddar.


Share


Comments

Nid yw sylwadau ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.

More like this