CYNFAS

Esther Elin Roberts, Swyddog Celf Gweledol, Storiel
12 Mehefin 2024

Storiel: Comisiynau Artistiaid

Esther Elin Roberts, Swyddog Celf Gweledol, Storiel

12 Mehefin 2024 | Minute read

Studio Cybi yw’r cyntaf ymhlith ymatebion celfyddydol wedi’u comisiynu’n arbennig i ymateb i gasgliadau celf gyfoes y casgliad cenedlaethol a chasgliadau Storiel fydd yn cael eu harddangos yn Storiel dros y misoedd nesaf.

Studio Cybi, Lapiwch o a'i werthu yn ôl i fi ©Studio Cybi / Storiel 

Fel rhan o broject oriel gelf gyfoes genedlaethol Cymru, mae Storiel yn gyffrous i fod wedi comisiynu pum gwaith celf sy’n ymateb yn greadigol i gasgliadau Storiel yn ogystal â chelf gyfoes o’r casgliad cenedlaethol, llawer ohonynt sydd i’w gweld ar wefan Celf ar y Cyd . Yr artistiaid comisiwn yw Studio Cybi, Christine Mills, Audrey West, Carreg Creative a Rachel Evans. Bydd pob artist yn eu tro yn arddangos ei gwaith am bum wythnos o fewn cabinet arddangos. Benthycwyd y cwpwrdd gan yr artist Gareth Griffith sydd wedi’i leoli ger y grisiau ar lawr gwaelod Storiel.

Lapiwch o a’i werthu yn ôl i fi: Comisiwn newydd

Mae Studio Cybi yn aml yn archwilio syniadau am berchnogaeth, llafur a thlodi, trwy hanes tir. Mae’r gwaith hwn yn rhoi cyfle perffaith iddynt ymchwilio ymhellach eu meddyliau ar gelf, asiantaeth ac ecwiti, gan dynnu o gysyniad Spinoza o gydgysylltiad. Mae ganddynt ddiddordeb ar hyn o bryd mewn llofnodwyr diwylliannol tanddaearol, amgen. Mae’r comisiwn yn gofyn cwestiynau ynghylch iaith, imperialaeth, brenhiniaeth, perchnogaeth tir a gwrthdaro gan dynnu sylw at bwysigrwydd ymgysylltu â phwy ydym ni o fewn fframweithiau cymdeithasol sydd yn symud yn gyson. Mae’r bathodynnau protest sy’n cael eu harddangos yn Storiel yn agor ffenestr i’n hanes diwylliannol, iaith a’n hangen am brotest. Mae Dying King gan Frink yn gweithredu fel braslun rhagarweiniol ar gyfer cerflun, gan dynnu ysbrydoliaeth o archdeipiau sy’n ymwneud â gwrywdod a brenhiniaeth. O’r elfennau yma mae Studio Cybi wedi creu baner tecstil sydd wedi ei ffilmio yn hongian yng Ngwarchodfa Natur Penrhos. Mae’r sain yn cynnwys can adar sydd wedi ei altro a’i recordio gyda cherdd. Mae’r gwaith Lapiwch o a’i werthu yn ôl i fi gan Studio Cybi yn atgof pwerus o’r cydgysylltiad cyffredinol o faterion pŵer, perchnogaeth, gwleidyddiaeth, mynediad i a cynwyddoli tir drwy ddefnyddio’r safle penodol o Warchodfa Natur Penrhos yn Ynys Môn, sydd dan fygythiad ar hyn o bryd.

Mae’r gwaith gan Studio Cybi yn ymgorffori syniad y comisiynau sef archwilio beth allai’r oriel gelf gyfoes genedlaethol Cymru ei olygu i bob artist a’u cymuned leol. Mae hyblygrwydd llwyr o ran sut yr eir i’r afael â hyn a thrwy ba gyfrwng – y prif gyfyngiad fydd maint y cwpwrdd a’r silffoedd i arddangos y gwaith terfynol. Bydd y prosesau a’r allbynnau creadigol yn cyfrannu at ddatblygiad parhaus yr oriel gelf gyfoes genedlaethol.

Adlewyrchu diddordeb penodol

P’un a yw’r gwaith celf yn cael ei ysgogi mewn ymateb i waith celf neu artist a gynrychiolir yn y casgliad cenedlaethol neu eitem o gasgliadau amgueddfa Storiel, neu’r ddau, fel y mae Studio Cybi wedi’i wneud, bydd ymatebion yr artistiaid yn adlewyrchu diddordeb penodol o’u hymarfer – boed hynny’n berthnasol i gymuned, tirwedd neu dreftadaeth ddiwylliannol yr artist. Gan ddechrau gyda syniadau neu fannau yn y casgliad cenedlaethol, dwi’n edrych ymlaen at weld y gwahanol ffyrdd y bydd yr artistiaid yn mynd at y gwaith a’r gweithiau terfynol.

Dyddiadau Arddangosfeydd y Cabinet ydy:

  • Studio Cybi: 11/05/24 – 15/06/24
  • Christine Mills: 22/06/24 – 26/07/24
  • Audrey West: 03/08/24 – 07/09/24
  • Carreg Creative: 14/09/24 – 19/10/24
  • Rachel Evans: 26/10/24 – 30/11/24

Share


More like this